So de Grill esch pozt. S Fleisch esch mariniert, Poulet

So de Grill esch pozt. S Fleisch esch mariniert, Poulet ou. Jetzt dueni nor no mini Hoor schnide ond chorz dusche. Denn chani ändlech de Samstig gniesse. Was för en Tag.